ประวัติหลักสูตรรัฐศาสตร์

ประวัติหลักสูตรรัฐศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศและของโลกในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งหลักสูตรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ความรอบรู้ และมีทักษะด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ และสามารถเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเป็นหลักสูตร ๔ ปี จัดการเรียนเป็นแบบทวิภาค เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๗ และหลักสูตรรัฐศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งได้รับอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ และเริ่มรับนักศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๖(๑๗)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ การประชุมครั้งที่ ๗(๑๘)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา