ประวัติหลักสูตรรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการปรับปรุงภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการศาสตร์ที่มีความใกล้เคียง และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกัน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการกำหนดให้มีรายวิชาที่เรียนร่วมกันซึ่งเรียกว่าวิชาแกน จำนวน 8 รายวิชา รวม 24 หน่วยกิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านรัฐศาสตร์แนวบูรณาการศาสตร์ โดยมีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายมหาชน สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรม โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                       137     หน่วยกิต

                   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            30     หน่วยกิต

                   หมวดวิชาเฉพาะ                                                 101     หน่วยกิต

                   ประกอบด้วย

                             กลุ่มวิชาแกน                                           24     หน่วยกิต

                             กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                     54     หน่วยกิต

                             กลุ่มวิชาเลือก                                           18     หน่วยกิต

                             กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          5     หน่วยกิต

                   หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)                                   6     หน่วยกิต

          การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 มีกำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร มคอ.2          โดยกำหนดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลังจากจบภาคการศึกษา นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรยังสามารถเรียกประชุมเพิ่มได้ตามโอกาสและวาระเพิ่มเติม สำหรับปีการศึกษา 2561 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งในการประชุมจะมีเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตร และเรื่องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

                    – ก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็นการประชุมเรื่องการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดรายวิชาที่จะเปิดการเรียนการสอน ตารางสอน การกำหนดอาจารย์ผู้สอน การจัดทำรายละเอียดวิชา มคอ.3 การจัดทำเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น

                    – หลังจบภาคการศึกษา เป็นการประชุมเรื่อง เพื่อติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร การส่งผลการเรียน การจัดทำรายงานผลการเรียน มคอ.5 การประชุมติดตามทวนสอบผลการเรียน การจัดทำรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร SAR ในการจัดเตรียมเอกสาร การแบ่งความรับผิดชอบ และการติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เป็นต้น

                   – การประชุมตามโอกาสและวาระเพิ่มเติม เป็นการประชุมเมื่อมหาวิทยาลัยหรือ คณะ        มีนโยบายหรือกิจกรรมให้หลักสูตรดำเนินการ ประธานหลักสูตรจึงเรียกคณาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพิ่มเติม เป็นต้น