ประวัติหลักสูตรรัฐศาสตร์

ประวัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

        หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2560 เป็นหลักสูตรซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.. 2559 ซึ่งเป็นการปรับปรุงภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่มีความใกล้เคียง และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งบูรณาการร่วมกัน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และกำหนดให้มีรายวิชาที่เรียนร่วมกันที่เรียกว่าวิชาแกน จำนวน 8 รายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ โดยมีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายมหาชน สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรม โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ
.. 2560 มีโครงสร้างดังนี้

                                                    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            137  หน่วยกิต

                                                               หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   30  หน่วยกิต

                                                               หมวดวิชาเฉพาะ                                        101  หน่วยกิต

                                                               ประกอบด้วย

                                                                       กลุ่มวิชาแกน                                      24  หน่วยกิต

                                                                       กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                              54  หน่วยกิต

                                                                       กลุ่มวิชาเลือก                                     18  หน่วยกิต

                                                                       กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                หน่วยกิต

                                                                       หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)                หน่วยกิต

         การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.. 2560 มีกำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร มคอ.2 โดยกำหนดให้มีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยภาคเรียนละ
2 ครั้ง คือ ก่อนเปิดภาคเรียน และหลังจากปิดภาคเรียน นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรยังสามารถเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความเหมาะสม สำหรับปีการศึกษา 2561 
ที่ผ่านมา หลักสูตรจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง ซึ่งในการประชุมจะมีเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตร และเรื่องอื่นๆ อีก คือ  

                    ก่อนเปิดภาคเรียน เรื่อง การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่จะถึง การกำหนดอาจารย์ผู้สอนการจัดทำรายละเอียดวิชา มคอ.3 การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน การเข้าพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น

 –          หลังจบภาคเรียน เรื่อง การส่งผลการเรียน การจัดทำรายงานผลการเรียน มคอ.5 การประชุมติดตามทวนสอบผลการเรียน
การจัดทำรายงานการดำเนินงานของ
หลักสูตร SAR ในการจัดเตรียมเอกสาร การแบ่งความรับผิดชอบ และการติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เป็นต้น

    เพื่อให้การดำเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา แต่เมื่อเกิดปัญหาก็ประชุมตกลงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาไม่ใช่การแก้โดยใช้ความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น