หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 
                          แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดสอบนักศึกษา กรณีขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการแจ้งกำหนดการใหม่ให้กับนักศึกษาทุกคนโดยเร็ว

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


 


ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปฐมนิเทศน์ นักศึกษาปี 1 รหัส 62

รับน้องใหม่ หัวใจสิงห์ฟ้า 2562

ทำบุญเดือนสิงห์ 2562

วีดีโอที่น่าสนใจ

รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

https://youtu.be/HR8swmj3bXM