คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  ชุติกาโม

 ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร   พึงไชย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพล  ดวงจิตร

ฝ่ายวางแผนและนโยบาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี  รอดประเสริฐ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดังนภสร  ณ ป้อมเพชร

ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญกานต์  เสถียรสุคนธ์

ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา  สังข์แก้ว

ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  รัตนะ

 ฝ่ายวางแผนและนโยบาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา  เว็บบ์

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป