คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย  ชุติกาโม 

 ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร  ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

ที่ปรึกษาประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพล  ดวงจิตร  

ฝ่ายวางแผนและนโยบาย  

อาจารย์อัญชลี  รัตนะ

 ฝ่ายวางแผนและนโยบาย

อาจารย์เพ็ญนภา  เว็บบ์ 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี  รอดประเสริฐ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 ดร.บูชิตา  สังข์แก้ว    

ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและงานวิจัย

ดร.ชญาน์ทัต ศุลชลาศัย 

ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร   พึงไชย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ดร.ดังนภสร  ณ ป้อมเพชร 

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กัญญกานต์  เสถียรสุคนธ์   

ฝ่ายวิชาการ