คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย  ชุติกาโม 

 ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร   พึงไชย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพล  ดวงจิตร  

ฝ่ายวางแผนและนโยบาย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี  รอดประเสริฐ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.ดังนภสร  ณ ป้อมเพชร 

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กัญญกานต์  เสถียรสุคนธ์   

ฝ่ายวิชาการ

 ดร.บูชิตา  สังข์แก้ว    

ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและงานวิจัย

อาจารย์อัญชลี  รัตนะ

 ฝ่ายวางแผนและนโยบาย

อาจารย์เพ็ญนภา  เว็บบ์ 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป