ติดต่อ

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2 295 แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร

10300 โทร 02 244 5815