นายชยุต หาญชาญพาณิชย์

16522606_1379798855373662_253402719_n

นายชยุต  หาญชาญพาณิชย์

(เลขานุการหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ความชำนาญเฉพาะทาง

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร