ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ

อ อ้อ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี  รอดประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.ม.  รัฐศาสตร์ 2551
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.บ.  รัฐศาสตร์  2546
ความชำนาญเฉพาะทาง

– การเมืองการปกครองไทย
– การบริหารราชการไทย
– ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

– การเมืองการปกครองไทย

เอกสารประกอบการสอน

– การบริหารราชการไทย

งานวิจัย
 • การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557
 • คณะวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการปฏิบัติงานขององค์การเอกชน
  (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)ปี 2557-2558
 • การส่งเสริมการขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
  งบแผ่นดิน (กำลังดำเนินการ) (หัวหน้าโครงการ)
 • ศึกษาบทบาทขององค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กำลังดำเนินการ) งบแผ่นดิน
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคา
  ยางถดถอย (กำลังดำเนินการ)
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: การจัดการเชิงอำนาจจากพระราชวังสู่สถาบันการศึกษา
  (กำลังดำเนินการ งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
บทความ
จตุพล ดวงจิตร, ภาวินี รอดประเสริฐและคณะ. (2559). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. สมาคมนักจิตวิทยาแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร.
งานอื่นๆ
– ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความวิจัย/วิชาการ 
ผลงานการบริหาร
– คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) / (รัฐประศาสนศาสตร์) พ.ศ. 2554
– ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2554