อาจารย์ณฐิญาณ์ งามขำ

T13

อาจารย์ณฐิญาณ์  งามขำ

(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  (ประเทศสหราชอาณาจักร) (ลาศึกษาต่อ)
ปริญญาโท  University of Warwick (U.K.)  M.A.  Social Policy and Planning
ปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร.บ.  การปกครอง
ความชำนาญเฉพาะทาง

– สาขาวิชา การเมืองตะวันตก

– สาขาวิชา ปรัชญาการเมือง 

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

 งานวิจัย

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร