อาจารย์กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์

อ หนามเตย

อาจารย์กัญญกานต์  เสถียรสุคนธ์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาโท  University of Sheffield (U.K.)  M.A.  นโยบายสาธารณะ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศศ.บ.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ความชำนาญเฉพาะทาง

– ความเชี่ยวชาญ/ความถนัดในสาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

 วิจัย

บทความ

” The impacts of climate change on food security and how ASEAN deals with this issue,” presented at the 1st Southeast Asian

Studies in Asia Conference, Consortium for Southeast Asian Studies in Asia, Kyoto University, Kyoto, Japan, 13 December 2015.

กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์. “ประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร.” วารสารสังคมมนุษย์, วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2557): 1-11.

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร