ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร

S__5996549

ดร.ดังนภสร  ณ ป้อมเพชร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  Canterbury, New Zealand  Ph.D. Political Science  2560
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.ม.   รัฐศาสตร์ 2543
ประกาศนียบัตรบัณฑิต Lincoln University Resource Studies Environmental Policy 2549
ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  บธ.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม 2537
ความชำนาญเฉพาะทาง

– ความเชี่ยวชาญ/ความถนัดในสาขาวิชา สังคมวิทยา ( การเมืองการปกครอง)

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร