ดร.บูชิตา สังข์แก้ว

S__5996547

ดร.บูชิตา  สังข์แก้ว

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปร. ด. สหวิทยาการ  2556
ปริญญาโท  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รป. ม. การจัดการโครงการและนโยบาย  2543
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ. บ. รัฐศาสตร์  2539
ความชำนาญเฉพาะทาง

 • นโยบายสาธารณะและโครงการภาครัฐ
ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

บูชิตา สังข์แก้ว. (2540). วัฒนธรรมปลาและจุดจบตำนานพรานปลาแม่น้ำมูล. กรุงเทพฯ: หจก. คิววี (น้ำกัง) การพิมพ์.

สภา ศีลสร วารี เกิดดำ บูชิตา สังข์แก้ว อัญชลี ถือทอง ละศรัณย์ ธิติลักษณ์. (2545). การวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.

พิทยา ว่องกุล (บรรณาธิการ). (2540). เคลื่อนทัพจับศึก IMF. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร และบูชิตา สังข์แก้ว (บรรณาธิการ). สรุปสถานการณ์สังคมไทย พ.ศ. 2540 จากมุมองค์กรพัฒนาเอกชน กรุงเทพฯ: คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา.

รุ่งนภา ตั้งเจริญกุล ภาสิรี (บูชิตา) สังข์แก้ว มัลลิกา ภู่พัฒน์ จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล. (2555). การพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปบมวัยโรงเรียนสาธิตลอออุธิศ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 18(1/2555) หน้า 66-83.

เอกสารประกอบการสอน

วิจัย
 • พลวัตการพัฒนานโยบายและกฎหมายเพื่อการกระจายอำนาจตัดสินใจสำหรับกลุ่มผู้รับผลกระทบทางลบจากโครงการขนาดใหญ่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2558)
 • สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวันสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ดำเนินการ 80% จะแล้วเสร็จ มีนาคม 2560
 • ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปบมวันสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังคม กรณีศึกษา พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและจังหวัดตราด ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 กำลังดำเนินการและทำสัญญาโครงการ
 • การประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2545 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำในนามบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2546)
 • การวิจัยศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2545)

ผู้ร่วมวิจัย

 • การพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ (ฑ.ศ. 2552)ล
 • เครือข่ายคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส (Social Safety Net) ทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2544)
 • สถานภาพการพัฒนาสตรีในประเทศไทย วิเคราะห์ผ่านระบบงบประมาณ (Gender Issues) ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก (พ.ศ. 2544)

บทความ

 • บูชิตา สังข์แก้ว. (2559). บทสำรวจวรรณกรรมสากลเพื่อการคิดทบทวน: การพัฒนาการกระจายอำนาและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 4(1/2559).
 • บูชิตา สังข์แก้ว. (2558). การพัฒนาการกระจายอำนาจตัดสินใจสำหรับกลุ่มผู้รับผลกระทบทางลบจากการกำหนดโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่: ศึกษากรรีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นจังหวัดแพร่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2558. มหาวิทยาลัยพายัพและเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ภาสิรี (บูชิตา) สังข์แก้ว. (2554). การกระจายอำนาจ: บทสำรวจว่าด้วย “ความหลากหลายเส้นแบ่ง และการพัฒนา” กรณีตัวอย่างการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12.
 • ภาสิรี (บูชิตา) สังข์แก้ว. (2552). การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการสร้างความสุขของชุมชน. วารสารการพัฒนาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 4(1/2552).
งานอื่นๆ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน (2558 – ปัจจุบัน)
 • วิทยากรการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์สาธารณะประโยชน์ปละประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (2558)
ผลงานการบริหาร
 • คณะกรรมการพัมนาหลักสูตรปรัชยาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารับประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่
  พ.ศ. … (สถานะปัจจุบัน ชะลอโครงการ)
 • คณะกรรมการและกองบรรราธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • คณะกรรมการฝ่ายแผนและกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต