ปรัชญาของหลักสูตร

 

    สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในสาขารัฐศาสตร์ในเชิงบูรณาการศาสตร์ ทางด้านการเมือง กฎหมาย และการบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสังคม ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย