การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มสด. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1(1)/2560

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1(1)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง กลั่นกรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลั่นกรองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และกลั่นกรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Read more