ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกาโม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  ชุติกาโม

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 2537
ความชำนาญเฉพาะทาง

– ปรัชญาการเมือง/ ความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก

– ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2560).  ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง.  กรุงเทพมหานคร:

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  ประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคคลาสสิก.  กรุงเทพมหานคร:

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

เอกสารประกอบการสอน

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (๒๕๕๙). การเมืองเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (๒๕๕๙). ปรัชญาการเมือง. กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (๒๕๖๑). การเมืองไทยสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย ชุติกาโม.(๒๕๖๒).ความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก. กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๓). ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๓). สัมมนาทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๔). ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ยอดชาย ชุติกาโม และคณะ (๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: การจัดการเชิงอำนาจจากพระราชวังสู่สถาบันการศึกษา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

คณะดำเนินงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ.(๒๕๖๐).

บทความ

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๔๙).  พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชอำนาจเพื่อทรงอภิบาลการเมือง .การประชุมวิชาการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เสรีภาพ อำนาจ  จริยธรรม กับการเมืองไทย.  ฉบับที่ ๗, หน้า ๑๕๙-๑๖๖.

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๐). บทวิจารณ์หนังสือ สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๙๓-๒๙๕ ปีที่๑๓(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐)

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๐). เสรีภาพที่จำกัดในรัฐธรรมนูญ ในมุมมองปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก วารสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า, ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐.หน้า ๒๒๐-๒๓๗.

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๑). บทวิจารณ์หนังสือ ธัมมิกสังคมนิยม วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  ฉบับที่ ๓ หน้า ๓๒๓-๓๒๕ ปีที่ ๑๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑)

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๒). บทวิจารณ์หนังสือ ปกิณกคดี ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรมและความเป็นชาติโดยแท้จริง วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ ๓ หน้า๒๑๙-๒๒๐ ปีที่ ๑๕ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒)

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๓). การปกครองท้องถิ่นไทยตามแนวพระดำริของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิค ฉบับที่ ๓ หน้า ๑๘๙-๒๐๖ ปีที่ ๑๖ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓)

ยอดชาย ชุติกาโม. (๒๕๖๔). บทวิจารณ์หนังสือ จดหมายหลวงอุดมสมบัติ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑๗ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔)

งานอื่นๆ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสมัชชา-แห่งชาติ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2549)
คณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550)
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความวิจัย/วิชาการ

ผลงานการบริหาร
2547-2549 หัวหน้าโปรแกรมวิชาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2547-2549 กรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2560-ปัจจุบัน กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ไฟล์ประวัติฉบับเต็ม