ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกาโม

16559415_10210403480117081_174787965_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  ชุติกาโม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 2537
ความชำนาญเฉพาะทาง

– ปรัชญาการเมือง/ ความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก

– ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2560).  ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง.  กรุงเทพมหานคร:

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  ประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคคลาสสิก.  กรุงเทพมหานคร:

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

เอกสารประกอบการสอน

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา

การเมือง.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองเปรียบเทียบ

 กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาการเมือง

กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

รัฐศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: การจัดการเชิงอำนาจจากพระราชวังสู่สถาบันการศึกษา

กำลังดำเนินการ งบประมาณแผ่นดิน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

บทความ

ยอดชาย ชุติกาโม. (2549). พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชอำนาจเพื่อทรงอภิบาลการเมือง .

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 “เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรม กับการเมืองไทย”.  ฉบับที่ 7, หน้า 159-166

งานอื่นๆ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสมัชชา-แห่งชาติ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2549)
คณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550)
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความวิจัย/วิชาการ

ผลงานการบริหาร
2547-2549 หัวหน้าโปรแกรมวิชาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2547-2549 กรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 ไฟล์ประวัติฉบับเต็ม