ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกาโม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  ชุติกาโม

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 2537
ความชำนาญเฉพาะทาง

- ปรัชญาการเมือง/ ความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก

- ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2560).  ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง.  กรุงเทพมหานคร:

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  ประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคคลาสสิก.  กรุงเทพมหานคร:

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

เอกสารประกอบการสอน

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา

การเมือง.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองเปรียบเทียบ

 กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาการเมือง

กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยอดชาย  ชุติกาโม.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

รัฐศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

                งานวิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: การจัดการเชิงอำนาจจากพระราชราชวังสู่สถาบันการศึกษา ปี 2560

 

บทความ

ยอดชาย ชุติกาโม. (2549). พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชอำนาจเพื่อทรงอภิบาลการเมือง .

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 “เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรม กับการเมืองไทย”.  ฉบับที่ 7, หน้า 159-166

               ยอดชาย ชุติกาโม. (2561). บทวิจารณ์หนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม” :

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 .(กันยายน – ธันวาคม 2561) . หน้า 323.

    ยอดชาย ชุติกาโม. (2560). “เสรีภาพที่จากัดในรัฐธรรมนูญ ในมุมมองปรัญาการเมืองยุคคลาสสิก”:

วารสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า.ครั้งที่ 19. หน้า 220.

    ยอดชาย ชุติกาโม. (2560). บทวิจารณ์หนังสือ “สังคมไทยลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา” :

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต.ฉบับที่ 2 .หน้า 293.

 

 

งานอื่นๆ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสมัชชา-แห่งชาติ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2549)
คณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550)
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความวิจัย/วิชาการ

ผลงานการบริหาร
2547-2549 หัวหน้าโปรแกรมวิชาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2547-2549 กรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2560-ปัจจุบัน กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ไฟล์ประวัติฉบับเต็ม