อาจารย์อัญชลี รัตนะ

อ อัญ

อาจารย์อัญชลี  รัตนะ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.ม.  รัฐศาสตร์
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสยาม  บธ.บ.  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ความชำนาญเฉพาะทาง

– ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
– สิทธิชุมชน
– เพศสภาพ-เพศวิถี และความเป็นธรรมทางเพศ

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

บทความ

– อัญชลี รัตนะ. ว่าด้วยความแตกต่างหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย. วารสารสังคมมนุษย์, วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2556): 23-41.

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร