ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

IMG_6744

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร  ปัจฉิมม์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปร.ด.  การเมือง
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร.ม.  การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏธนบุรี  ค.บ.  การศึกษา
ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ความเชี่ยวชาญ/ความถนัดในสาขาวิชา รัฐธรรมนูญ
  • ความเชี่ยวชาญ/ความถนัดในสาขาวิชา สถาบันทางการเมือง
ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน