ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดังนภสร ณ ป้อมเพชร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาคุณวุฒิสาขาวิชาปี พ.ศ.
ปริญญาเอก University of CanterburyDoctor of PhilosophyPolitical Science 2559
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.มรัฐศาสตร์ 2543
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.บ.บธ.บ.(การจัดการ) 2536

ความชำนาญเฉพาะทาง

  •  

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

 

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร