อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล

T12

อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล

(ลาศึกษาต่อในประเทศ)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  –  –  –
ปริญญาโท  University of Southern California (U.S.A.)  M.P.P.  Public Policy
ปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร.บ.  การปกครอง
ความชำนาญเฉพาะทาง

– สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ

– การเคลื่อนไหวภาคประชาชน

– ปรัชญาการเมือง

– การเมืองเปรียบเทียบ

– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร