อาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์

S__5996546

อาจารย์เพ็ญนภา  เว็บบ์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.ม.  รัฐศาสตร์
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.บ.  บริหารรัฐกิจ
ความชำนาญเฉพาะทาง

– สาขาวิชา การเมืองการปกครอง

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร