ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.จตุพล ดวงจิตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.จุตพล  ดวงจิตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.บัณฑิต การวิจัยทางสังคม 2554
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 2549
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  2545
ความชำนาญเฉพาะทาง

– การปกครองท้องถิ่น
– การวิจัยทางสังคม
– นโยบายสาธารณะ

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

จตุพล ดวงจิตร. (2558). การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: กรุงเทพมหานคร. 254 หน้า

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดำเนินชีวิตนสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

เอกสารประกอบการสอน

จตุพล ดวงจิตร. (2558). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: กรุงเทพมหานคร. 254 หน้า

งานวิจัย

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” พ.ศ. 2555

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” พ.ศ.2556

การมส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พ.ศ. 2558 (งบ มสด.)

การศึกษาวิจัยหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการปฏิบัติงานขององค์กรเอกชน” พ.ศ.2557-2558 (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง” พ.ศ.2557-2558

รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พ.ศ.2557

ศึกษาบทบาทองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ” (งบประมาณ แผ่นดิน วช.)ประจำปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระหว่างดำเนินการ

การส่งเสริมการขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม” (งบประมาณ แผ่นดิน วช.) ประจำปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระหว่างดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย” งบโครงการมาเลเชีย: นัยสำคัญต่อประเทศไทย (รุ่น 5) ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว. พ.ศ. 2559 อยู่ในระหว่างดำเนินการ

บทความ
จตุพล ดวงจิตร. (2559). การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง. 

วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1. คณะการจัดการและการท่องเทียวมหาวิทยาลัยบูรพา. รายละเอียด pdf

จตุพล ดวงจิตร, ภาวินี รอดประเสริฐและคณะ. (2559). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

สมาคมนักจิตวิทยาแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร.

จตุพล ดวงจิตร. (2558). บทวิจารณ์หนังสือ เจ้าผู้ปกครอง The Prince ผู้แต่ง นิคโคโล มาเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli) แปลและเขียนคำนำ: ศ.ดร. สมบัต จันทรวงศ์.รายละเอียด pdf

จตุพล ดวงจิตร.(2562).การจัดการสวนยางของเกษตรสวนยางอาเภอเบตง จังหวัดยะลาในยุคราคายางถดถอย: งานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย. ครั้งที่ 8.

      การนาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 4) การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยา วิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยพะเยา.

       (รางวัลดีเด่น) หน้า 2354.

จตุพล ดวงจิตร.(2562).การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม: การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . หน้า 471.

จตุพล ดวงจิตร.(2561).รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ซี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ซี มูล. มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี. หน้า 1245.

 

งานอื่นๆ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550

คณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน”

คณะผู้วิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี”

ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความวิจัย/วิชาการ

ผลงานการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) / (รัฐประศาสนศาสตร์) พ.ศ. 2554

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2554

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต พ.ศ.2560-ปัจจุบัน

ไฟล์ประวัติฉบับเต็ม