ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดังนภสร ณ ป้อมเพชร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  University of Canterbury Doctor of Philosophy Political Science  2559
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.ม รัฐศาสตร์  2543
ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ค.บ. บธ.บ.(การจัดการ)  2536
ความชำนาญเฉพาะทาง

  •  
ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

 

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร