อาจารย์ชญาน์ทัต ศุลชลาศัย

T11.2

อาจารย์ชญาน์ทัต ศุลชลาศัย

(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาโท  University of London (U.K.)  M.A.  Postcolonial Studies Goldsmiths College
ปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รบ.  รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
ความชำนาญเฉพาะทาง

– ความเชี่ยวชาญ/ความถนัดในสาขาวิชา แนวคิดทางการเมืองตะวันตก

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

 วิจัย

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร