ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร พึงไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร  พึงไชย

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ปร.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ 2553
ปริญญาโท  Institute of International Studies Ramkhamhaeng University  M.A.  Political Science
(English Program)
2547
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 2544
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพระนคร ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2544
ความชำนาญเฉพาะทาง

– นโยบายสาธารณะและการวางแผน
– การสื่อสารทางการเมือง

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสอน

นโยบายสาธารณะและการวางแผน. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: กรุงเทพฯ

งานวิจัย

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การศึกษาวิจัยหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการปฏิบัติงานขององค์กรเอกชน” พ.ศ.  2557 – 2558 (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน แถบลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง

บทความ

งานอื่นๆ
ผลงานการบริหาร
– ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2554
– คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
– คณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2558
– คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน

-ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย พ.ศ.2560-ปัจจุบัน

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560-ปัจจุบัน