การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มสด. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1(1)/2560

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1(1)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง กลั่นกรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลั่นกรองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และกลั่นกรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยเชิญ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ นายชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษย์ ฯ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

               

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น